Tilt K Series (90°)

Hiteco双旋转头系列Tilt KHX PLUS(90°)是复合材料和塑料加工的理想选择。探索具有各种配置的液冷电主轴。

双向旋转轴产品 - TILT K-PLUS HX 120

TILT K-PLUS HX 120

最大程度覆盖加工区域(Ø500 mm 整体尺寸) 极小的旋转体积,紧凑的机器设计 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)
双向旋转轴产品 - TILT K-PLUS HX 130

TILT K-PLUS HX 130

最大程度覆盖加工区域(Ø500 mm 整体尺寸) 极小的旋转体积,紧凑的机器设计 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)
双向旋转轴产品 - TILT K-PLUS HX 150

TILT K-PLUS HX 150

最大程度覆盖加工区域(Ø500 mm 整体尺寸) 极小的旋转体积,紧凑的机器设计 C轴±320°广角旋转 高定位精度(1 arcmin)